Zasady i zakres organizowanej pomocy w podróży

Na co możesz liczyć w ramach pomocy?

 • Przez pomoc osobie z niepełnosprawnością oraz osobie o ograniczonej sprawności ruchowej organizowanej przez PKP IC należy rozumieć czynności podejmowane przez Spółkę umożliwiające dostęp do takich samych usług dla wszystkich podróżnych, do których zaliczamy między innymi:
  1. znalezienie połączenia obsługiwanego przez pociąg posiadający udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej – za pośrednictwem Infolinii PKP IC, strony internetowej PKP IC, w kasie biletowej lub w pociągu;
  2. pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pociągu uruchamianego przez PKP IC;
  3. wskazanie miejsca w pociągu i pomoc w jego zajęciu;
  4. wniesienie/wyniesienie bagażu (masa bagażu nie może przekraczać 20 kg);
  5. umożliwienie skorzystania z usług cateringu (o ile jest dostępny w pociągu);
  6. wskazanie zakresu udogodnień i zasad bezpieczeństwa, pozwalających ww. osobom na sprawne i bezpieczne poruszanie się po pociągu;
  7. informowanie o położeniu pociągu i stacji docelowej;
  8. pomoc w dostaniu się do komunikacji zastępczej przy planowanej lub awaryjnej zmianie organizacji ruchu pociągów, odwołaniu pociągu (przez komunikację zastępczą należy rozumieć inny pociąg lub autobus).

  W jaki sposób pomożemy Ci pomóc przy wsiadaniu i wysiadaniu?

 • Przez pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pociągu uruchamianego przez PKP IC należy rozumieć czynności polegające na umożliwieniu osobie z niepełnosprawnością lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej dostanie się do pociągu i jego opuszczenie. W przypadku pomocy osobom poruszającym się na wózkach, pomoc polega na uruchomieniu windy lub rozłożeniu platformy znajdującej się na wyposażeniu taboru. Informacja o pociągach, w których kursują wagony przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej poruszających się na wózkach inwalidzkich, dostępna jest w rozkładach jazdy: na stronie internetowej oraz na stacjach na których zatrzymują się te pociągi (na tablicach ogłoszeń lub w innych miejscach do tego wyznaczonych).
 • Pomoc zapewniana jest pod warunkiem, że PKP IC powiadomiono o potrzebie udzielenia pomocy danej osobie przynajmniej na 48 godzin przed podróżą. Jeżeli podróżujesz z przesiadką, wystarczy jedno powiadomienie. Dowiedz się jak powiadomić PKP IC.
  Z uwagi na to, że przedsprzedaż biletów wynosi 30 dni, zgłoszenia należy przekazywać maksymalnie na 30 dni przed planowanym wyjazdem.
 • Asysta na dworcu

 • W przypadku zgłoszenia potrzeby zapewnienia pomocy, możliwe jest zorganizowanie przez PKP IC pomocy łącznie z zapewnieniem personelu towarzyszącego (asysty) na stacji/dworcu. Personel towarzyszący dostępny jest na wybranych dworcach kolejowych i zapewniany przez PKP S.A.

  Lista dworców, na których jest świadczona pomoc – sprawdź tutaj. W przypadku braku personelu na stacji podjęte zostaną starania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostępu do podróży pociągiem.
 • Znajdz miejsce, w którym uzyskasz pomoc sprawnie i profesjonalnie

 • Jeżeli nie został określony konkretny termin pojawienia się osoby z niepełnosprawnością lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, osoba ta powinna stawić się w wyznaczonym punkcie (miejscu oczekiwania na obsługę dworca) nie później niż 30 minut przed ogłoszoną godziną odjazdu pociągu z danej stacji.
 • Wyżej zamieszczona tablica oznacza miejsce oczekiwania (spotkań osobom z niepełnosprawnością i obsługi) i znajduje się na wybranych dworcach, na których dostępna jest asysta służąca pomocą w poruszaniu się po terenie dworca. Lista dworców, na których jest świadczona pomoc - sprawdź tutaj. Dla pozostałych dworców miejsce spotkania uzgadniane jest z Klientem.

  Sprawdź jaki rodzaj taboru będzie najlepszy dla Ciebie

 • Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort osób poruszających się na wózkach, PKP IC rekomenduje podróżowanie pociągami z udogodnieniami dla ww. osób, tj. posiadającymi windy, platformy wjazdowe, dedykowane miejsca i dużą toaletę. Osoba poruszająca się na wózku, która decyduje się odbyć przejazd pociągiem bez wymienionych wyżej udogodnień, musi się liczyć z możliwością wystąpienia istotnych utrudnień, do których można zaliczyć m.in.:
  1. podróż w niekomfortowych warunkach, np. w przedsionku wagonu,
  2. brak możliwości skorzystania z wykupionych przez osoby poruszające się na wózkach miejsc siedzących,
  3. dostępna wyłącznie toaleta niededykowana osobom na wózkach,
  4. brak możliwości przemieszczania się po składzie pociągu i skorzystania z części gastronomicznej,
  5. brak możliwości zorganizowania pomocy przy wsiadaniu/wysiadaniu do/z pociągu.

  Jeżeli osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej będzie mogła w każdej sytuacji na chwilę wstać z wózka i np. przy pomocy asysty wejść/wyjść do/z pociągu i zająć ogólnodostępne miejsce, a wózek złożyć, niektóre z ww. utrudnień i zagrożeń są możliwe do ograniczenia w pewnym stopniu, ale nie do całkowitego ich wyeliminowania.

 • W celu zachowania komfortu i bezpieczeństwa podróży koleją osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej (zwłaszcza tych poruszających się na wózkach), rekomendujemy:
   1. korzystać wyłącznie z pociągów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
   2. dokonywać zakupu biletu w dostępnych kanałach sprzedaży wyłącznie na miejsca dedykowane dla tych osób (miejsca specjalne); w przypadku braku na dane połączenie wolnych miejsc tego rodzaju, lepiej wybrać inne, alternatywne połączenie na które są jeszcze dostępne bilety ze wskazaniem miejsca specjalnego;
   3. nie wybierać połączeń obsługiwanych taborem, którego techniczne uwarunkowania uniemożliwiają wejście/wyjście do/z pociągu lub swobodne przemieszczanie się po składzie pociągu lub tabor nie jest wyposażony w toaletę odpowiednią dla tych osób (zbyt wąskie wejście do wagonu/toalety, wąskie korytarze, brak specjalnych miejsc, itp.);
   4. korzystać z pociągów z platformami /windami, które przystosowane są do wózków spełniających wymagania, określone w rozporządzeniu 1300/2014 Dodatek M – gdzie graniczne parametry konstrukcyjne wózka inwalidzkiego przystosowanego do przewozu koleją są następujące:
    • szerokość 700 mm powiększona o co najmniej 50 mm z każdej strony na ręce podczas przemieszczania się;
    • długość 1 200 mm powiększona o 50 mm na stopy;
    • koła — najmniejsze koło musi być w stanie pokonać szczelinę o szerokości 75 mm w poziomie i różnicę wysokości 50 mm;
    • wysokość — maksimum 1 375 mm wraz z użytkownikiem płci męskiej;
    • łuk skrętu — 1 500 mm;
    • masa przy pełnym obciążeniu wózka z użytkownikiem (oraz z ewentualnym bagażem) wynosząca 300 kg w przypadku elektrycznego wózka inwalidzkiego, dla którego nie jest wymagana pomoc w celu przejechania przez urządzenie wspomagające wsiadanie;
    • w przypadku gdy jest wymagana pomoc w celu przejechania przez urządzenie wspomagające wsiadanie masa taka wynosi 300 kg (do takiej masy są przystosowane rampy);
    • masa przy pełnym obciążeniu wózka z użytkownikiem (oraz z ewentualnym bagażem) wynosząca 200 kg w przypadku ręcznego wózka inwalidzkiego.
   5. w przypadku stanu zdrowia wymagającego specjalistycznej pomocy, wykraczającej poza standardowy zakres pomocy udzielanej przez przewoźnika, np. świadczenie pomocy opiekuńczo-pielęgniarskiej lub umożliwienie korzystania w trakcie podróży z urządzeń podtrzymujących życie, wybrać, inny niż kolej, opcjonalny środek transportu.
 • 0