Zasady i zakres organizowanej pomocy w podróży
Baner Zasady i zakres organizowanej pomocy w podróży

Na co możesz liczyć w ramach pomocy?

 • Przez pomoc osobie z niepełnosprawnością oraz osobie o ograniczonej sprawności ruchowej organizowanej przez PKP IC należy rozumieć czynności podejmowane przez Spółkę umożliwiające dostęp do takich samych usług dla wszystkich podróżnych, do których zaliczamy między innymi:
  1. znalezienie połączenia obsługiwanego przez pociąg posiadający udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej – za pośrednictwem Infolinii PKP IC, strony internetowej PKP IC, w kasie biletowej lub w pociągu;
  2. pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pociągu uruchamianego przez PKP IC;
  3. wskazanie miejsca w pociągu i pomoc w jego zajęciu;
  4. wniesienie/wyniesienie bagażu (masa bagażu nie może przekraczać 20 kg);
  5. umożliwienie skorzystania z usług cateringu (o ile jest dostępny w pociągu);
  6. wskazanie zakresu udogodnień i zasad bezpieczeństwa, pozwalających ww. osobom na sprawne i bezpieczne poruszanie się po pociągu;
  7. informowanie o położeniu pociągu i stacji docelowej;
  8. pomoc w dostaniu się do komunikacji zastępczej przy planowanej lub awaryjnej zmianie organizacji ruchu pociągów, odwołaniu pociągu (przez komunikację zastępczą należy rozumieć inny pociąg lub autobus).

  PKP Intercity nie zapewnia specjalistycznej pomocy wykraczającej poza standardowy zakres, wskazany powyżej, np. świadczenie pomocy opiekuńczo-pielęgniarskiej, umożliwienie korzystania w trakcie podróży z urządzeń podtrzymujących życie.

  W jaki sposób pomożemy Ci pomóc przy wsiadaniu i wysiadaniu?

 • Przez pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pociągu uruchamianego przez PKP IC należy rozumieć czynności polegające na umożliwieniu osobie z niepełnosprawnością lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej dostanie się do pociągu i jego opuszczenie. W przypadku pomocy osobom poruszającym się na wózkach, pomoc polega na uruchomieniu windy lub rozłożeniu platformy znajdującej się na wyposażeniu taboru. Informacja o pociągach, w których kursują wagony przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej poruszających się na wózkach inwalidzkich, dostępna jest w rozkładach jazdy: na stronie internetowej oraz na stacjach na których zatrzymują się te pociągi (na tablicach ogłoszeń lub w innych miejscach do tego wyznaczonych).
 • Pomoc zapewniana jest pod warunkiem, że PKP IC powiadomiono o potrzebie udzielenia pomocy danej osobie przynajmniej na 48 godzin przed podróżą. Jeżeli podróżujesz z przesiadką, wystarczy jedno powiadomienie. Dowiedz się jak powiadomić PKP IC.
  Z uwagi na to, że przedsprzedaż biletów wynosi 30 dni, zgłoszenia należy przekazywać maksymalnie na 30 dni przed planowanym wyjazdem.
 • Asysta na dworcu

 • W przypadku zgłoszenia potrzeby zapewnienia pomocy, możliwe jest zorganizowanie przez PKP IC pomocy łącznie z zapewnieniem personelu towarzyszącego (asysty) na stacji/dworcu. Personel towarzyszący dostępny jest na wybranych dworcach kolejowych i zapewniany przez PKP S.A.

  Lista dworców, na których jest świadczona pomoc Link otwiera się w nowym oknie . W przypadku braku personelu na stacji podjęte zostaną starania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostępu do podróży pociągiem.
 • Znajdz miejsce, w którym uzyskasz pomoc sprawnie i profesjonalnie

 • Jeżeli nie został określony konkretny termin pojawienia się osoby z niepełnosprawnością lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, osoba ta powinna stawić się w wyznaczonym punkcie (miejscu oczekiwania na obsługę dworca) nie później niż 30 minut przed ogłoszoną godziną odjazdu pociągu z danej stacji.
  wizualizacja oznakowania miejsca spotkań
 • Wyżej zamieszczona tablica oznacza miejsce oczekiwania (spotkań osobom z niepełnosprawnością i obsługi) i znajduje się na wybranych dworcach, na których dostępna jest asysta służąca pomocą w poruszaniu się po terenie dworca. Lista dworców, na których jest świadczona pomoc Link otwiera się w nowym oknie . Dla pozostałych dworców miejsce spotkania uzgadniane jest z Klientem.

  Sprawdź jaki rodzaj taboru będzie najlepszy dla Ciebie

 • Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort osób poruszających się na wózkach, PKP IC rekomenduje podróżowanie pociągami z udogodnieniami dla ww. osób, tj. posiadającymi windy, platformy wjazdowe, dedykowane miejsca i dużą toaletę. Osoba poruszająca się na wózku, która decyduje się odbyć przejazd pociągiem bez wymienionych wyżej udogodnień, musi się liczyć z możliwością wystąpienia istotnych utrudnień, do których można zaliczyć m.in.:
  1. podróż w niekomfortowych warunkach, np. w przedsionku wagonu,
  2. brak możliwości skorzystania z wykupionych przez osoby poruszające się na wózkach miejsc siedzących,
  3. dostępna wyłącznie toaleta niededykowana osobom na wózkach,
  4. brak możliwości przemieszczania się po składzie pociągu i skorzystania z części gastronomicznej,
  5. brak możliwości zorganizowania pomocy przy wsiadaniu/wysiadaniu do/z pociągu.

  Jeżeli osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej będzie mogła w każdej sytuacji na chwilę wstać z wózka i np. przy pomocy asysty wejść/wyjść do/z pociągu i zająć ogólnodostępne miejsce, a wózek złożyć, niektóre z ww. utrudnień i zagrożeń są możliwe do ograniczenia w pewnym stopniu, ale nie do całkowitego ich wyeliminowania.

 • W celu zachowania komfortu i bezpieczeństwa podróży koleją osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej (zwłaszcza tych poruszających się na wózkach), rekomendujemy:
   1. korzystać wyłącznie z pociągów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
   2. dokonywać zakupu biletu w dostępnych kanałach sprzedaży wyłącznie na miejsca dedykowane dla tych osób (miejsca specjalne); w przypadku braku na dane połączenie wolnych miejsc tego rodzaju, lepiej wybrać inne, alternatywne połączenie na które są jeszcze dostępne bilety ze wskazaniem miejsca specjalnego;
   3. nie wybierać połączeń obsługiwanych taborem, którego techniczne uwarunkowania uniemożliwiają wejście/wyjście do/z pociągu lub swobodne przemieszczanie się po składzie pociągu lub tabor nie jest wyposażony w toaletę odpowiednią dla tych osób (zbyt wąskie wejście do wagonu/toalety, wąskie korytarze, brak specjalnych miejsc, itp.);
   4. korzystać z pociągów z platformami /windami, które przystosowane są do wózków spełniających wymagania, określone w rozporządzeniu 1300/2014 Dodatek M – gdzie graniczne parametry konstrukcyjne wózka inwalidzkiego przystosowanego do przewozu koleją są następujące:
    • szerokość 700 mm powiększona o co najmniej 50 mm z każdej strony na ręce podczas przemieszczania się;
    • długość 1 200 mm powiększona o 50 mm na stopy;
    • koła — najmniejsze koło musi być w stanie pokonać szczelinę o szerokości 75 mm w poziomie i różnicę wysokości 50 mm;
    • wysokość — maksimum 1 375 mm wraz z użytkownikiem płci męskiej;
    • łuk skrętu — 1 500 mm;
    • masa przy pełnym obciążeniu wózka z użytkownikiem (oraz z ewentualnym bagażem) wynosząca 300 kg w przypadku elektrycznego wózka inwalidzkiego, dla którego nie jest wymagana pomoc w celu przejechania przez urządzenie wspomagające wsiadanie;
    • w przypadku gdy jest wymagana pomoc w celu przejechania przez urządzenie wspomagające wsiadanie masa taka wynosi 300 kg (do takiej masy są przystosowane rampy);
    • masa przy pełnym obciążeniu wózka z użytkownikiem (oraz z ewentualnym bagażem) wynosząca 200 kg w przypadku ręcznego wózka inwalidzkiego. wizualizacja wymiarów wózka
   5. w przypadku stanu zdrowia wymagającego specjalistycznej pomocy, wykraczającej poza standardowy zakres pomocy udzielanej przez przewoźnika, np. świadczenie pomocy opiekuńczo-pielęgniarskiej lub umożliwienie korzystania w trakcie podróży z urządzeń podtrzymujących życie, wybrać, inny niż kolej, opcjonalny środek transportu.
 • 0