Dowiedz się, w jakich sytuacjach możesz podróżować pociągami innych przewoźników, korzystając z biletu PKP Intercity. Przeczytaj jeszcze przed kontrolą!

Szczegółowe informacje na temat honorowania naszych biletów w pociągach innych przewoźników

Bilety Spółki "PKP Intercity" honorowane w pociągach Spółki "Przewozy Regionalne"

W pociągach uruchamianych przez Spółkę” Przewozy Regionalne”, honorowane są następujące ważne bilety wydane na przejazdy pociągami Spółki „PKP Intercity”:

 1. okresowe sieciowe - Karty Intercity (kwartalne, półroczne i roczne) ważne we wszystkich kategoriach pociągów (wydawane wg taryfy normalnej i z ulgą 50%),
 2. na przejazd w komunikacji międzynarodowej wg taryfy SCIC-NRT i SCIC-TWZ oraz bilety typu Pass (Inter Rail, Eurail, European East Pass).

Bilety Spółki "PKP Intercity" honorowane w pociągach Spółki "Koleje Mazowieckie-KM"

W pociągach uruchamianych przez Spółkę „Koleje Mazowieckie-KM”, z wyjątkiem pociągów:

 • „Słoneczny”, kursującego w relacji Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia,
 • „Dragon”, kursującego w relacji Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia,

honorowane są następujące bilety, zakupione najpóźniej w dniu 31 marca 2018 r. i ważne na przejazd pociągami uruchamianymi przez Spółkę „PKP Intercity”, t.j.:

 1. bilety jednorazowe – wyłącznie na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia, o ile dotyczy to końcowego odcinka przejazdu określonego na tych biletach,
 2. bilety sieciowe PKP IC - Karty INTERCITY: miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne (wg taryfy N, z ulgą 50%),
 3. bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wg taryfy SCIC-NRT i SCIC-TWZ oraz bilety typu Pass (Inter Rail, Eurail, European East Pass).

Ww. rodzaje biletów, które zostały zakupione w dniu 1 kwietnia 2018 r. i później, nie będą honorowane przez Spółkę „Koleje Mazowieckie-KM”.

Bilety Spółki "PKP Intercity" honorowane w pociągach Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

W pociągach uruchamianych przez Spółkę Koleje Dolnośląskie (z wyłączeniem połączeń „Pociąg do Kultury” i „KD Specjal”), honorowane są następujące bilety ważne na przejazd pociągami uruchamianymi przez Spółkę „PKP Intercity”:

 1. Karty INTERCITY – bilety sieciowe PKP IC w komunikacji krajowej (wg taryfy N, z ulgą 50 %),
 2. na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryfy SCIC-NRT, SCIC-TWZ oraz SCIC- RPT,
 3. bilety na przewóz rzeczy, roweru lub psa (innych zwierząt), wydane do biletu, wskazanego w pkt. 1 i 2 powyżej.

Bilety Spółki "PKP Intercity" honorowane w pociągach Spółki „SKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście” sp. z o.o.

W pociągach uruchamianych przez Spółkę „SKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście” sp. z o.o., honorowane są następujące bilety ważne na przejazd pociągami uruchamianymi przez Spółkę „PKP Intercity”:

 1. Karty INTERCITY – bilety sieciowe PKP IC w komunikacji krajowej (wg taryfy N, z ulgą 50 %),
 2. na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryfy SCIC-NRT, SCIC-TWZ oraz SCIC- RPT,

Przewóz rzeczy, rowerów, psów, w pociągach SKM przez podróżnych z biletami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, odbywa się bez skutków finansowych dla podróżnych (w ramach biletu na przejazd).

Ponadto wszystkie ważne bilety Spółki „PKP Intercity” honorowane są w pociągach uruchamianych przez:

1. ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Arriva RP Sp. z o.o., "Koleje Małopolskie" sp. z o.o., w przypadkach:

 • nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
 • przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 40 minut;
 • utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

2. „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. (dalej ŁKA) w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji:

 • nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
 • przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
 • utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

ŁKA może – w zależności od okoliczności – w uruchamianych pociągach zarządzić honorowanie biletów PKP IC, w ramach przewozu zastępczego. Informacja dotycząca czasu trwania i zakresu honorowania biletów PKP IC jest podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

W przypadkach opisanych powyżej podróżny na podstawie posiadanego biletu, ważnego na przejazd pociągiem PKP IC ma prawo:

 1. odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez ŁKA do stacji docelowej wskazanej na bilecie PKP IC lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez ŁKA nie dojeżdża do stacji docelowej;
 2. powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie PKP IC pociągiem uruchamianym przez ŁKA lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez ŁKA nie dojeżdża do stacji wyjazdu.

Podróżni z biletami PKP IC, którzy zamierzają skorzystać zastępczo z przejazdu ŁKA powinni przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu ŁKA zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar takiego przejazdu.

Niniejsza usługa honorowania nie obejmuje przypadków:

 1. odwołania pociągu PKP IC trwającego dłużej niż 24 godziny;
 2. opóźnienia/odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem.

„PKP Intercity” S.A. (dalej „PKP IC”) w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji:

 • nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
 • przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
 • utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

PKP IC może – w zależności od okoliczności – w uruchamianych pociągach zarządzić honorowanie biletów ŁKA, w ramach przewozu zastępczego. Informacja dotycząca czasu trwania i zakresu honorowania biletów ŁKA jest podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

W przypadkach opisanych powyżej podróżny na podstawie posiadanego biletu, ważnego na przejazd pociągiem ŁKA ma prawo:

 1. odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez PKP IC do stacji docelowej wskazanej na bilecie PKP IC lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez PKP IC nie dojeżdża do stacji docelowej;
 2. powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie ŁKA pociągiem uruchamianym przez PKP IC lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez PKP IC nie dojeżdża do stacji wyjazdu.

Podróżni z biletami ŁKA, którzy zamierzają skorzystać zastępczo z przejazdu PKP IC powinni przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu PKP IC zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar takiego przejazdu.

Niniejsza usługa honorowania nie obejmuje przypadków:

 1. odwołania pociągu PKP IC trwającego dłużej niż 24 godziny;
 2. opóźnienia/odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem.

Podróżnemu z biletem na przejazd pociągiem uruchamianym przez ŁKA, nie wydaje się biletu dodatkowego ze wskazaniem miejsca do siedzenia w pociągu PKP IC. Podróżny może zając wolne miejsce do siedzenia, ale wyłącznie do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem miejsca.

3. "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. (dalej KM) w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

 • nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
 • przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 40 minut;
 • utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

KM może – w zależności od okoliczności – w uruchamianych pociągach zarządzić honorowanie biletów PKP IC, w ramach przewozu zastępczego. Informacja dotycząca czasu trwania i zakresu honorowania biletów PKP IC jest podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podróżny na podstawie posiadanego biletu, ważnego na przejazd pociągiem PKP IC ma prawo:

1) odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez KM do stacji docelowej wskazanej na bilecie PKP IC lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez KM nie dojeżdża do stacji docelowej;

2) powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie PKP IC pociągiem uruchamianym przez KM lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez KM nie dojeżdża do tej stacji.

Podróżni z biletami PKP IC, którzy zamierzają skorzystać zastępczo z przejazdu pociągiem KM powinni przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu KM zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar takiego przejazdu.

Niniejsza usługa honorowania nie obejmuje przypadków:

 1. odwołania pociągu PKP IC trwającego dłużej niż 24 godziny;
 2. opóźnienia/odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem.

„PKP Intercity” S.A. (dalej „PKP IC”) może – w zależności od okoliczności – w uruchamianych pociągach zarządzić honorowanie biletów Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (dalej „KM”), w ramach przewozu zastępczego. Informacja dotycząca czasu trwania i zakresu honorowania biletów KM jest podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Analogicznie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

 • nieplanowane odwołanie pociągu (wynikające z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
 • przewidywane opóźnienie pociągu przekraczające 40 minut;
 • utrata połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

W związku z powyższym podróżny na podstawie posiadanego biletu, ważnego na przejazd pociągiem KM ma prawo:

1) odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez PKP IC do stacji docelowej wskazanej na bilecie KM lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez PKP IC nie dojeżdża do stacji docelowej;

2) powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie KM pociągiem uruchamianym przez PKP IC lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez PKP IC nie dojeżdża do tej stacji.

Podróżni z biletami KM, którzy zamierzają skorzystać zastępczo z przejazdu pociągiem PKP IC powinni przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu PKP IC zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar takiego przejazdu.

Podróżnemu z biletem na przejazd pociągiem uruchamianym przez KM, nie wydaje się biletu dodatkowego ze wskazaniem miejsca do siedzenia w pociągu PKP IC. Podróżny może zająć wolne miejsce do siedzenia, ale wyłącznie do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca.

Niniejsza usługa honorowania nie obejmuje:

 1. przewozu pasażerów z biletami KM w:
  • pociągach międzynarodowych,
  • wagonach klasy 1,
  • wagonach sypialnych (WL) i z miejscami do leżenia (Bc),
  • pociągach Express InterCity Premium (EIP);
 2. przypadków:
  • odwołania pociągu KM trwającego dłużej niż 24 godziny;
  • opóźnienia/odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem.

 

0