Odpowiedzialności przewoźnika za szkody na osobie

Osoba uprawniona wnosi reklamacje dotyczące odpowiedzialności przewoźnika za śmierć lub zranienie podróżnego na piśmie – do przewoźnika wykonującego usługę w momencie wypadku, w ciągu 12 miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o stracie lub szkodzie. Jeżeli daną część przewozu wykonywał nie przewoźnik, lecz przewoźnik podwykonawca, osoba uprawniona może wnieść reklamację bezpośrednio do przewoźnika podwykonawcy.

Jeżeli przejazd stanowi przedmiot jednej umowy przewozu i wykonywany jest przez kilku kolejnych przewoźników, reklamacja może być również wniesiona do pierwszego lub ostatniego przewoźnika oraz przewoźnika mającego siedzibę swojej firmy lub jej filię, która zawarła umowę przewozu w kraju stałego zamieszkania lub stałego pobytu podróżnego.

Rekompensata za opóźnienia

Jeżeli Podróżny nie uzyskał zwrotu za dokumenty przewozu, a przybędzie do wskazanego w umowie przewozu miejsca przeznaczenia z opóźnieniem 60 minut lub więcej, przewoźnik wypłaca mu rekompensatę w wysokości 25% opłaty za przejazd. Jeżeli opóźnienie wynosi 120 minut lub więcej, rekompensata wynosi 50% opłaty za przejazd.

Na żądanie podróżnego, personel opóźnionego pociągu lub inny upoważniony personel wydaje zaświadczenie o opóźnieniu.

Przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności za opóźnienie faktycznie doznane, jak również za brak możliwości kontynuacji podróży tego samego dnia, jeżeli Podróżny został poinformowany o możliwym opóźnieniu przed zakupem biletu, jeżeli opóźnienie w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy nie przekracza 60 minut.

Rozpatrywanie reklamacji o wypłatę rekompensaty

Podstawę obliczenia kwoty rekompensaty stanowi opłata, jaką Podróżny zapłacił za przejazd pociągiem, który uległ opóźnieniu. Jeżeli opłata ta nie jest jasno wskazana na bilecie, podstawą obliczenia kwoty rekompensaty jest opłata, jaką Podróżny zapłaciłby za przejazd zrealizowany tym pociągiem.

Opłata, od której naliczana jest kwota zwrotu należności lub kwota rekompensaty zawiera koszty dodatkowe (rezerwacje, dopłaty, itd.), nie zawiera natomiast ewentualnych kosztów obsługi.

Przewoźnik może dokonać zwrotu należności lub przyznać rekompensaty w postaci bonów/voucherów. Bony ważne są przez 1 rok i mogą być zrealizowane u przewoźnika, który je wydał i/lub na wskazane usługi. Na żądanie Podróżnego, przewoźnik wypłaca rekompensatę w formie pieniężnej, w sposób przez siebie wybrany, tj. przelewem lub w gotówce.

Wypłata rekompensaty następuje w ciągu miesiąca od złożenia przez podróżnego wniosku we właściwej komórce. Kwoty poniżej 4 euro nie będą wypłacane.

Na podstawie:

  1. Rozporządzenia WE nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. źródło>>
  2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dnia 7 marca 2006 r.) źródło>>
  3. REGULAMINU PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Ogólnych warunków przewozu osób kolejami (GCC-CIV/PRR) źródło>>

 

0