Przejściowe szczególne warunki i zasady odprawy oraz przewozu osób pociągami PKP Intercity w czasie obowiązywania ograniczeń przewozu pasażerów w związku z COVID-19.
Obowiązują od 4 czerwca 2020 r., z wyjątkiem § 2 ust. 7, który obowiązuje od 9 czerwca 2020 roku.

Ilekroć w niniejszym tekście piszemy „my”, oznacza to „PKP Intercity” S.A.

Naszym priorytetem są zdrowie i bezpieczeństwo Podróżnych. Dlatego dbając o wdrożenie wszystkich wytycznych rządu i służb sanitarnych, zgodnie z przepisami prawa, musieliśmy ograniczyć zakres świadczonych przez nas usług poprzez wprowadzenie limitu liczby Podróżnych podróżujących jednocześnie pociągiem, równego 100% liczby foteli znajdujących się w pociągu.

Niniejszy dokument wprowadza przejściowe, szczególne warunki odprawy oraz zasady przewozu osób, a jego postanowienia stosuje się łącznie z niżej wymienionymi dokumentami, przy czym postanowienia tego dokumentu mają pierwszeństwo przed postanowieniami tych dokumentów, o ile nie dadzą się z nimi pogodzić:

1) Taryfą przewozową Spółki „PKP Intercity” (TP-IC),

2) Regulaminem przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „PKP Intercity” (RPO-IC),

3) Cennikiem usług przewozowych Spółki „PKP Intercity”,

4) Regulaminem internetowej sprzedaży „PKP Intercity” S.A. (Regulamin e-IC),

5) Regulaminem usługi „Bilet przez aplikację mobilną” w „PKP Intercity” Spółka Akcyjna,

6) Regulaminem sprzedaży biletów Bilkom2 - „PKP Intercity” S.A. (Regulamin Bilkom2 – IC),

7) Warunkami ofert specjalnych: Bilet Bliskomiastowy, Bilet Taniomiastowy, Promo, Super Promo, Duża Rodzina, Bilet warszawski IC, Razem w Polskę,

8) Zasadami i warunkami stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB), w części dotyczącej pociągów Spółki „PKP Intercity” S.A.,

9) Zasadami odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT),

10) Regulaminem e-biletów dodatkowych dla parlamentarzystów.

§ 1. Zakres stosowania

 1. Przejściowe warunki mają zastosowanie do przejazdów w komunikacji krajowej w wagonach
  z miejscami do siedzenia pociągów uruchamianych przez PKP Intercity:

  1) Twoje Linie Kolejowe (TLK),

  2) InterCity (IC),

  3) Express InterCity (EIC),

  4) Express InterCity Premium (EIP).

 2. W każdym pociągu udostępniamy 100% z ogólnej liczby miejsc do siedzenia, z wyłączeniem miejsc służbowych. Gdy dalej piszemy o wolnych miejscach, oznacza to wolne miejsca do siedzenia przeznaczone dla Podróżnych. Po ich wyprzedaniu nie udostępniamy miejsc do stania.
 3. Przejściowe warunki dotyczą sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji biletów, z zachowaniem specyfiki danego kanału, tj.:

  1) kas biletowych,

  2) automatów biletowych,

  3) Serwisu e-IC ,

  4) aplikacji SkyCash i IC-Navigator,

  5) Serwisu oraz aplikacji Bilkom 2,

  6) terminali konduktorskich PKP Intercity (odprawa w pociągu).

 

§ 2. Korzystanie z miejsc do siedzenia

 1. Wprowadzamy obowiązkową rezerwację miejsc do siedzenia we wszystkich naszych pociągach. Obowiązek rezerwacji miejsca dotyczy wszystkich Podróżnych, bez względu na rodzaj posiadanego biletu na przejazd lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu.
 2. Bilety jednorazowe na przejazdy w wagonach z miejscami do siedzenia wydajemy wyłącznie ze wskazaniem miejsc. Jeżeli w danym pociągu nie ma wolnych miejsc na przejazd w relacji wybranej przez Podróżnego, to musi on wybrać inne połączenie w tej relacji.
 3. Dzieci do lat 4 odbywające przejazd w wagonie z miejscami do siedzenia na podstawie biletu z ulgą 100% również muszą posiadać rezerwację miejsca.
 4. Jeżeli w danym pociągu nie ma wolnych miejsc, to nie wydajemy potwierdzenia uprawniającego Podróżnego do żądania wydania/sprzedania dokumentu przewozu w pociągu.
 5. Na każdy przejazd w wagonie z miejscami do siedzenia Podróżny musi mieć również:

  1) bilet dodatkowy (nieodpłatny), w przypadku korzystania z:

  a) Karty INTERCITY - biletu sieciowego imiennego,

  b) Karty INTERCITY - biletu sieciowego bezimiennego,

  c) biletu abonamentowego,

  d) dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu,

  2) odpłatny bilet dodatkowy, w przypadku korzystania z:

  a) biletu odcinkowego (w tym z ulgową usługą transportową),

  b) Łódzkiego City Biletu (bilet odcinkowy miesięczny),

  c) City Biletu (bilet odcinkowy miesięczny),

  d) Biletu weekendowego,

  e) biletu według oferty specjalnej Razem w Polskę Standard,

  f) biletu sieciowego z ulgową usługą transportową,

  3) w TLK, IC, EIC - odpłatny bilet dodatkowy, zaś w EIP - dopłatę do pociągu EIP, w przypadku korzystania z:

  a) Biletu weekendowego MAX,

  b) biletu według oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort,

  c) biletu międzynarodowego.

 6. Jedno miejsce do siedzenia może zajmować tylko jedna osoba.
 7. W pociągach TLK, IC oraz EIC miejsca wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością (nie dotyczy miejsc dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich) sprzedajemy wyłącznie tym osobom do 2 dni przed dniem odjazdu pociągu. Po tym terminie miejsca te udostępniamy do ogólnej sprzedaży i mogą je nabywać również inni Podróżni.

§ 3. Rezerwowanie miejsc do siedzenia

 1. Na przejazd rozpoczynający się od stacji, na której jest czynna kasa biletowa, Podróżni nie mogą nabyć dokumentu przewozu w pociągu, z zastrzeżeniem ust. 1a. Gdy osoba nieposiadająca dokumentu przewozu, wsiądzie na takiej stacji do pociągu, to zostanie potraktowana jak Podróżny bez ważnego dokumentu przewozu, zgodnie z § 5 ust. 1-2
  1a. Osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim, podróżujące samodzielnie lub wraz z opiekunem/przewodnikiem, rozpoczynające przejazd od stacji, na której jest czynna kasa biletowa, muszą przed wejściem do pociągu zgłosić konduktorowi zamiar przejazdu tym pociągiem. Jeżeli miejsca wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim są wolne, wówczas konduktor dokonuje odprawy tych osób pobierając wyłącznie opłaty taryfowe za przejazd lub rezerwację miejsca (nie nalicza się żadnych opłat dodatkowych).
 2. Na przejazd rozpoczynający się od stacji, na której nie ma kasy biletowej lub kasa jest nieczynna, z uwagi na obowiązkową rezerwację miejsc, Podróżny nieposiadający dokumentu przewozu wraz z rezerwacją musi przed wejściem do pociągu zgłosić konduktorowi zamiar przejazdu tym pociągiem. Konduktor odprawi Podróżnego tylko, gdy w pociągu będzie miejsce na całej drodze przejazdu Podróżnego. Jeżeli takiego miejsca nie będzie, to Podróżny musi wybrać inne połączenie. 
 3. Obowiązek zgłaszania braku biletu/rezerwacji, o którym mowa w ust. 2 dotyczy również osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej i ich opiekunów/przewodników oraz osób, które ukończyły 70 lat.
 4. Skreślony.
 5. Skreślony.
 6. Skreślony.

§ 4. Zmiana umowy przewozu i zwrot biletu

 1. Jeżeli w wyniku zmiany umowy przewozu konieczne jest wskazanie Podróżnemu innego miejsca niż to, które zajmuje, to taka zmiana jest możliwa wyłącznie w miarę wolnych miejsc.
 2. Niewykorzystany bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia Podróżny powinien zwrócić przed rozpoczęciem terminu jego ważności.
 3. Podróżni, którzy zakupili:

  a) Karty INTERCITY, bilety odcinkowe oraz bilety sieciowe z ulgową usługą transportową przed dniem wejścia w życie Przejściowych warunków, mogą, w odstępstwie od terminów przewidzianych na ich zwrot, zwrócić (całkowicie lub częściowo niewykorzystane) bilety i otrzymają zwrot należności proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych, bez potrącania odstępnego. O zwrot należności można wystąpić zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w: RPO-IC, Regulaminie e-IC lub Zasadach odprawy, w zależności od kanału nabycia biletu, 

  b) Bilety weekendowe, Bilety weekendowe MAX, bilety wg ofert Razem w Polskę Standard lub Komfort przed dniem wejścia w życie Przejściowych warunków, mogą zwrócić niewykorzystane bilety do dwóch godzin po rozpoczęciu terminu ważności biletu, bez potrącenia odstępnego,

  c) bilety abonamentowe przed dniem wejścia w życie Przejściowych warunków, mogą zwrócić całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety bez potrącenia odstępnego, w terminach wskazanych w RPO-IC.

 4. Posiadacze biletów sieciowych z ulgową usługą transportową, biletów odcinkowych, Biletów weekendowych, Biletów weekendowych MAX, biletów wg ofert Razem w Polskę Standard lub Komfort oraz biletów międzynarodowych, zakupionych przed dniem wejścia w życie Przejściowych warunków, którzy w terminie ważności posiadanego biletu okresowego zakupią odpłatne bilety dodatkowe (dotyczy biletów za 1 zł), są uprawnieni do otrzymania zwrotu należności za te bilety. O zwrot należności za odpłatne bilety dodatkowe można wystąpić, w drodze reklamacji na obowiązujących zasadach, po upływie ważności biletu okresowego, do którego były zakupione odpłatne bilety dodatkowe lub po wygaśnięciu terminu obowiązywania niniejszych Przejściowych warunków. Zwrot należności za odpłatne bilety dodatkowe przysługuje w pełnej wysokości (bez potrącania odstępnego).

 

§ 5. Inne

 1. Jeżeli ujawnimy w pociągu Podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu i nie będziemy mogli wskazać mu miejsca do siedzenia, wówczas z uwagi na naruszenie przepisów prawa ograniczających liczbę pasażerów przewożonych środkami komunikacji publicznej, Podróżnego takiego potraktujemy jak bez ważnego dokumentu przewozu zgodnie z RPO-IC i będzie musiał opuścić pociąg na najbliższej stacji rozkładowego zatrzymania (Podróżnemu naliczymy opłatę za przejazd do tej stacji wraz z opłatą dodatkową[1]).  
 2. Jeżeli ujawnimy w pociągu Podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu i będziemy mogli wskazać mu miejsce do siedzenia, wówczas Podróżnego takiego potraktujemy jak bez ważnego dokumentu przewozu, zgodnie z RPO-IC (Podróżnemu naliczymy opłatę za przejazd do wskazanej przez niego stacji – znajdującej się na trasie przejazdu obsługiwanego pociągu, na którym rozkład jazdy przewiduje postój handlowy - wraz z opłatą dodatkową[1]).  
 3. Skreślony.
 4. W wypadku gdy zaistnieją okoliczności uniemożliwiające wykonanie umowy przewozu zgodnie z jej treścią, prawa Podróżnego określone w § 19 RPO-IC są zachowane, z tym że przejazd innym pociągiem jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu biletu dodatkowego (rezerwacji).
 5. W naszych pociągach obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, zgodnie z przepisami prawa.

[1] opłata pobierana w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu, w wysokościwskazanej w Cenniku usług przewozowych Spółki „PKP Intercity” a wynikającej z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. 2005 r. Nr 14, poz. 117)

  Przejściowe warunki plik PDF otwiera się w nowym oknie - obowiązują od 5 sierpnia 2020 roku

  Zmiana nr 2 plik PDF otwiera się w nowym oknie - obowiązuje od 5 sierpnia 2020 roku

  Przejściowe warunki plik PDF otwiera się w nowym oknie - obowiązują od 4 czerwca do 4 sierpnia 2020 roku

  Zmiana nr 1 plik PDF otwiera się w nowym oknie - obowiązuje od 4 czerwca do 4 sierpnia 2020 roku

0