Niektóre osoby, jak na przykład uczniowie, studenci, posiadacze Karty Polaka czy osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą korzystać z refundowanych przez budżet państwa ulg ustawowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów. Sprawdź, czy przysługuje Ci któraś z takich ulg.

Załączona tabela skrótowo przedstawia uprawnienia do ulg ustawowych przy przejazdach pociągami spółki PKP Intercity oraz innych przewoźników na postawie biletów jednorazowych oraz odcinkowych miesięcznych imiennych.

Przed zakupem biletu z ulgą ustawową należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkretnych ulg, takimi jak:

  • dokładnym określeniem osób uprawnionych,
  • zakresem obowiązywania,
  • podstawą prawną,
  • dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi.

Zobacz wykaz ulg ustawowych Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Przejazdy osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów:

Osoba z niepełnosprawnością uprawniona do kilku ulg może wybrać ulgę, z której korzysta i potwierdzić swoje uprawnienie dokumentem właściwym dla danej ulgi.

Niezależnie od tego z jakiej ulgi korzysta osoba z niepełnosprawnością, jej opiekun może skorzystać z prawa do ulgi ustawowej, pod warunkiem okazania dokumentów potwierdzających niepełnosprawność podopiecznego.

Przykłady:

  1. Student będący jednocześnie osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji (który nie ukończył 26 lat), może skorzystać z ulgi 51%, a jego opiekun z ulgi 95%;
  2. Student będący jednocześnie osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji (który nie ukończył 26 lat), może skorzystać z ulgi 78% przy przejazdach w relacjach określonych w ustawie, np. uczelnia – dom, a jego opiekun z ulgi 95%;
  3. Dziecko do lat 4 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, może skorzystać z ulgi 100%,  jego opiekun z ulgi 78% przy przejazdach w relacjach określonych w ustawie, np. dom – placówka lecznicza;
  4. Uczeń będący jednocześnie osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji (powyżej 16 roku życia), może skorzystać z ulgi 78% przy przejazdach w relacjach określonych w ustawie, np. szkoła – dom, a jego opiekun z ulgi 95%.

Identyfikacja miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu:

Miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu nie muszą być tożsame z adresami wskazanymi w dokumentach poświadczających prawo do ulgi. W przypadku korzystania z przejazdów ulgowych przez dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne oraz ich opiekunów wystarczy ustne oświadczenie osoby uprawnionej o jej aktualnym miejscu zamieszkania lub pobytu.

0