W nawiązaniu do dziejszego materiału (28.11.2014 r.) opublikowanego na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" autorstwa red. Konrada Majszyka, PKP Intercity informuje, że tekst zawiera szereg nieprawdziwych informacji, które wprowadzają Czytelników w błąd i są działaniem na niekorzyść Spółki.

PKP Intercity będzie żądać od redakcji sprostowania. Sytuacja, w której red. Konrad Majszyk pisał nieprawdę miała już miejsce wcześniej. Takie działania są podstawą do podjęcia kroków prawnych wobec autora tekstu. Spółka skorzysta ze wszystkich przewidzianych prawem środków, aby chronić swoje dobre imię.

Nieprawdziwe informacje podawane przez red. Konrada Majszyka we wcześniejszych tekstach dotyczyły m.in. uszkodzenia Pendolino podczas przejazdu przez Dworzec Centralny, które nie miało miejsca i za które redakcja przeprosiła oraz cennika na połączenia kat. EIP.


Komentarz PKP Intercity dot. materiału opublikowanego na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” z 28.11.2014 r.:

 1. Miejsce dla każdego

Wysokość opłaty za brak biletu (650 zł) wynika z  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117). Jest to ta sama wysokość opłaty jaka już dziś obowiązuje w pociągach TLK i EIC.

PKP Intercity otrzymało pozytywną opinię Urzędu Transportu Kolejowego dot. zapewnienia wszystkim pasażerom miejsc siedzących w pociągach kat. EIP. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Aby zapewnić naszym Klientom pełną informację o zasadach podróżowania składami EIP, prowadzimy szereg działań: rozdajemy ulotki, wyświetlamy komunikaty na monitorach przy kasach oraz podajemy je w pociągach. Nasze drużyny wyjaśniają tę kwestię pasażerom, którzy obecnie kupują bilety na pokładach EIC. Kampania jest również widoczna na naszej stronie internetowej, Facebooku oraz omawiana w środkach masowego przekazu. Dodatkowo, w pierwszych dniach kursowania Pendolino, na peronach będą obecni stewardzi, którzy będą przypominać podróżnym o konieczności posiadania ważnego biletu. 

 2. Bilety w kasach i przez internet

Bilety na przejazdy wszystkimi pociągami uruchamianymi przez PKP Intercity dostępne są w kasach, przez internet i w biletomatach. Do dziś (28.11) na przejazdy po 14 grudnia sprzedanych zostało ponad 35 tys. biletów, z czego ponad 15 tys. na podróże pociągami Pendolino.

 3. Czasy przejazdu

Nieprawdą jest stwierdzenie autora, że infrastruktura kolejowa jest nieprzygotowana do kursowania nowych składów. Już w grudniu tego roku Pendolino pojedzie z prędkością 200 km/h na części Centralnej Magistrali Kolejowej, a więc do Krakowa i Katowic.

Tabor kolejowy kupowany jest na 30 lat, co gwarantuje, że wraz z postępem prac inwestycyjnych będzie możliwe podnoszenie prędkości jazdy. Już od grudnia, kiedy czasy jazdy ulegną znacznemu skróceniu, pociągi stanowić będą atrakcyjną alternatywę dla innych środków transportu.

 4. Husarzem nie tak szybko

Pociągi Pendolino na polskich torach oznaczają nową jakość i komfort dla pasażera. Nowy tabor pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa zachowuje najwyższe, europejskie standardy.

Zakup składów został poprzedzony wielomiesięcznymi pracami i analizami, podczas których szczegółowo badane były również inne warianty dostępnych na rynku pociągów. Opcja zakupu klasycznego taboru podnoszona przez autora tekstu (lokomotywa + wagony) wiązałaby się np. ze zwiększeniem nakładów na jego dalszą eksploatację.

Pendolino ze względu na mniejszą masę niż skład tradycyjny prowadzony Husarzem, zużywa mniej energii oraz generuje niższe koszty dostępu do infrastruktury. Opisują to szczegółowo studia wykonalności przygotowane dla tego projektu.

Zakup nowych składów zespolonych to projekt realizowany w powiązaniu z modernizacją infrastruktury kolejowej. Możliwości eksploatacyjne pociągów w połączeniu z podnoszeniem parametrów linii kolejowych pozwolą na skrócenie czasów przejazdu oraz poprawę komfortu podróżowania, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności kolei i spowoduje wzrost liczby pasażerów w dalekobieżnych połączeniach kolejowych. Inwestycja realizowana jest z myślą o eksploatacji przez wiele lat. Szacowany czas użytkowania taboru kolejowego to 30 lat.

 5. Fotele

Obicia foteli są wykonane z najwyższej klasy materiałów, spełniających nie tylko wymogi estetyczne, ale i praktyczne.

Warto również przypomnieć, że choć pociąg Pendolino nie jest produkowany w Polsce i nie został kupiony od polskiego dostawcy, to przy jego powstawaniu oraz serwisowaniu pracują lokalni producenci. W realizację zaangażowani są również poddostawcy z Polski, m.in.: Bombardier z Katowic produkuje urządzenia sygnalizacji SHP, SIECAB z Żywca okablowanie. Producentem sprzęgów jest Dellner Gdynia, a skrzynek elementów trakcyjnych - Polmor. PKP Cargo zapewnia transport pociągów do Polski, a Instytut Kolejnictwa próby homologacyjne.

Pociągi będą w pełni serwisowane w Polsce, na warszawskim Grochowie. Tam powstała hala, gdzie nowe pociągi będą poddawane niezbędnym procedurom sprawdzającym i przygotowującym do drogi. Finalnie znalazło w niej zatrudnienie ok. 150 osób, bowiem pociągi przez ok. 17 lat serwisowane będą przez zarejestrowaną w Polsce Spółkę ALSTOM Konstal.

 6. Grafik

Przedstawiony przez autora tekstu grafik zakupu i wdrożenia do eksploatacji jest nieprawdziwy. Przetarg na dostawę 20 składów zespołowych w trybie dialogu konkurencyjnego prowadzony był w okresie od sierpnia 2008 r. do kwietnia 2011 r. Harmonogram podpisanej w maju 2011 r. umowy zakładał wdrożenie do eksploatacji pociągów w grudniu 2014 r.

 7. Homologacja

Działania podejmowane przez PKP Intercity mają na celu wdrożenie Pendolino w połowie grudnia 2014 r. Pierwotny harmonogram projektu przewidywał przekazanie przez Alstom pierwszych pociągów z pełną dokumentacją (czyli homologacją UTK zgodną z wymaganiami kontraktowymi) 6 maja, czyli zakładał 7 miesięcy na przygotowanie składów do jazdy z pasażerami. Ostatecznie producent wykazał gotowość do rozpoczęcia procesu przekazywania pociągów dopiero we wrześniu br., skracając tym samym czas na wdrożenie z 7 do zaledwie 2 miesięcy.

System ETCS posiada certyfikat wydany przez Urząd Transportu Kolejowego w listopadzie/grudniu ubiegłego roku. Pociągi Pendolino na CMK regularnie jeżdżą z prędkością 160 km/godz. w ramach jazd testowych, które potwierdzają prawidłową współpracę z systemem ETCS. Na tym odcinku w ubiegłym roku pierwszy skład ED250 pojechał z prędkością 293 km/godz., pobijając rekord prędkości na polskich torach, a zarazem rekord prędkości pociągów z rodziny Pendolino. 

PKP Intercity oraz Alstom zawarły pod koniec października br. porozumienie rozwiązujące kwestie sporne, które wystąpiły w czasie realizacji podpisanej w 2011 r. umowy na dostarczenie 20 składów Pendolino. Dokument nie przewiduje etapowej homologacji. Umożliwia natomiast odbiór pociągów zgodnych z zamówieniem oraz posiadających homologację wydaną przez Urząd Transportu Kolejowego, a także reguluje kwestię własności pojazdów. Przewiduje, że kary za nieterminowe dostarczenie składów będą nadal naliczane, ale nie zostaną potrącone z bieżących płatności. Sprawa zostanie przekazana do Sądu Arbitrażowego a ewentualna należność zabezpieczona gwarancją bankową, z której przewoźnik będzie miał prawo skorzystać po przychylnym dla niego wyroku sądu. Zawierając porozumienie, zarówno PKP Intercity, jak i Alstom  potwierdziły,  że celem współpracy jest wdrożenie do eksploatacji nowych pociągów 14 grudnia br.

 8. Infrastruktura

W grudniu br. na całym ponad 350-kilometrowym odcinku linii kolejowej między Warszawą a Gdańskiem pociągi pojadą dwoma torami w czasie poniżej 3 godz., zgodnie z deklaracjami zarządcy infrastruktury z początku roku.

Również na odcinku z Warszawy do Katowic i Krakowa deklarowane czasy przejazdu w grudniu 2014 r. nie są zagrożone. Prace zakończą się do końca listopada br., a ich kontynuacja w przyszłym roku nie wpłynie na czasy przejazdu i opublikowany właśnie rozkład jazdy.

 9. Końcówki

Na stacjach obsługujących pociągi Pendolino PKP Intercity przewiduje wykonywanie pełnej obsługi sanitarnej składów polegającej na sprzątnięciu przedziałów pasażerskich (mycie, odkurzanie wykładzin i tapicerki, oczyszczenie śmietniczek) oraz części gastronomicznej składu Pendolino. W ramach codziennej obsługi pociągi będą wyposażane w środki czystości, środki higieniczne oraz wodę.

PKP Intercity podpisało umowę z firmą, która do czasu rozstrzygnięcia przetargu będzie sprzątać pociąg poza Warszawą. Dodatkowo, wprowadzona zostanie także usługa polegającą na sprzątaniu składu w czasie jazdy. Specjalne ekipy sprzątające będą dbały o porządek na pokładzie pociągu w trasie.

10.  Finansowanie

PKP Intercity ma zabezpieczone środki na pełne sfinansowanie projektu "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych", czyli 20 składów Pendolino. We wrześniu Komisja Europejska potwierdziła ok. 22% wkład finansowy z Funduszu Spójności. Zmianie uległa wysokość kwoty kwalifikowanej. Tym samym kwotowo dofinansowanie zmniejszyło się o niespełna 14 MLN EUR (z 88 do 74 MLN EUR). Jednocześnie Komisja przyznała, że projekt jest zgodny z priorytetami programu operacyjnego i przyczyni się do osiągnięcia jego celów.

Pozostałe środki, czyli 1,4 MLD PLN pochodzą z kredytu przyznanego Spółce przez Europejski Bank Inwestycyjny. Wkład własny PKP Intercity wynosi 10%.

Nie jest również prawdą jakoby spółka poszukiwała kolejnego kredytu na sfinansowanie zakupu nowych pociągów. Model finansowania składów jest zakończony i realizowany.

11.  Express InterCity Premium

Nieprawdą jest, że pociąg Pendolino miał zostać pomalowany w biało – czerwone barwy. Przyjęty projekt malatury składu od początku zakładał wyłącznie niebiesko-szare malowanie.

12.  Przetarg

Jako podmiot publiczny, zgodnie z obowiązującym prawem, PKP Intercity może jedynie kontraktować dostawców w ramach postępowań przetargowych. W tym przypadku, przetarg rozpoczął się w 2008 roku i był realizowany w trybie dialogu konkurencyjnego. W sumie, w postępowaniu wzięły udział cztery podmioty (w tym 2 w partnerstwie z polską firmą): konsorcjum ANSALDOBREDA S.p.A. i NEWAG S.A., konsorcjum Bombardier TransportationSweden AB i Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding, konsorcjum Siemens Sp. z o.o. i Siemens Aktiengesellschaft Sp. z o.o. oraz konsorcjum ALSTOM Konstal S.A. i ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. Ostatecznie ofertę na produkcję i utrzymanie nowych pociągów dla PKP Intercity złożyło jedynie konsorcjum ALSTOM Konstal S.A. i ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. W związku z tym, że oferta odpowiadała przedmiotowi zamówienia zawartemu w SIWZ i spełniała warunki postępowania pod względem formalnym, została przyjęta, a umowa podpisana w maju 2011 roku. Reasumując, przetarg na dostawę 20 składów zespołowych w trybie dialogu konkurencyjnego prowadzony był w okresie od sierpnia 2008 r. do kwietnia 2011 r. i podczas jego realizacji zachowane były wszystkie ujęte prawem polskim i europejskim zasady oraz normy. Warto również zauważyć, że żadna z polskich firm do dziś (od 2008 roku) nie wyprodukowała pociągu mogącego jeździć z prędkością większą niż 160 km/h (Pendolino kupione są z myślą o 30 latach ich eksploatacji).

Nieprawdą jest również, jakoby polski producent oferował produkt tej klasy co Pendolino w cenie mniejszej o 80%. Żaden z polskich producentów nie oferuje pociągu mogącego rozwijać prędkości powyżej 160km/h.

13.  Wychylne pudło

Pociągi z wychylnym pudłem mają ekonomiczne i technologiczne zastosowanie  w sytuacji, gdy linia kolejowa przebiega po dużej liczbie łuków o małym promieniu, a dopuszczalne niezrównoważone przyspieszenie odśrodkowe na poziomie główki szyny (określone w stosownym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury) wynosi w granicach  a=1,6-1,8m/sek2.  Aktualnie, na liniach dla prędkości 160km\h i wyższej, dopuszczalne przyspieszenie wynosi a=0,6m/sek2.

PKP Intercity oraz PKP PLK S.A. przeprowadziły symulację  jazdy pociągu na północnym odcinku linii E-65, dla różnych wartości przyspieszenia niezrównoważonego na poziomie główki szyny.

Symulacja PKP PLK, (przy założeniu  a=1,6 m/sek2) wskazuje, że pociąg z systemem wychylnego pudła przejedzie trasę Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny o około 12 minut krócej w porównaniu do pociągu pozbawionego tego systemu. Oznacza to skrócenie czasu podróży o około 9%. Dla trasy Warszawa Zachodnia Gdynia Główna oszczędność będzie niższa – około 7%.

Symulacja opracowana na zamówienie PKP Intercity w Centrum Naukowo Technicznym Kolejnictwa dla tej samej linii, (przy założeniu a=1,8 m/sek2) wykazała, że pociąg  z wychylnym pudłem trasę Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna przejedzie o około 8 minut szybciej, niż pociąg bez tego mechanizmu. Stanowi to 4,5% czasu przejazdu.

Poza czynnikiem czasu uzyskiwanego przy zastosowaniu tzw. wychylnego pudła, projektując inwestycję zakupu 20 składów zespołowych wzięto pod uwagę czynnik ekonomiczny. Mechanizm wychylnego pudła podnosi koszt zakupu i utrzymania pociągów o ok. 10%. Przy czym włączenie warunku rozwiązania wychylnego pudła ograniczyłoby liczbę zainteresowanych oferentów ze względu na brak dostępności rozwiązania u szerszej grupy producentów taboru (żaden z polskich producentów nie dysponuje podobnym rozwiązaniem).

14.  Zima

Pojazdy Pendolino spełniają wszelkie wymagania określone w unijnej Technicznej Specyfikacji dla Interoperacyjności TSI. Są  tym samym technicznie i funkcjonalnie zgodne z warunkami klimatycznymi obszaru środkowoeuropejskiego panującego w Polsce, a więc przystosowane do zakresu temperatur od -25 do +40 st. C (w najzimniejszym miesiącu, czyli styczniu, średnia temperatura to - 3.3 °C ).

Pociągi Pendolino z powodzeniem wykorzystywane są np. w Alpach. Należy również pamiętać, że największym wyzwaniem, z jakim zmagają się przewoźnicy kolejowi w Polsce nie jest występowanie niskich temperatur, ale intensywne opady śniegu. Z tego względu, jako pierwsza firma kolejowa w Polsce, PKP Intercity kupiło i eksploatuje system do automatycznego zabezpieczenia części jezdnych pojazdów szynowych przed powstaniem oblodzenia. Urządzenie jest zlokalizowane na terenie Stacji Postojowej Warszawa Grochów i od 2013 roku zabezpiecza tabor przed awariami mogącymi występować podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

0