Wizja

Jesteśmy preferowanym przez Klientów, efektywnie funkcjonującym przewoźnikiem dalekobieżnym numer jeden w Polsce

Misja

Zapewniamy naszym Klientom bezpieczną, komfortową i punktualną podróż, oferujemy wysokiej jakości, nowoczesne usługi

Strategia Grupy Kapitałowej „PKP Intercity” S.A. na lata 2018-2023, z perspektywą do 2035 roku

„PKP Intercity” S.A. jest wiodącym przewoźnikiem kolejowym w obszarze dalekobieżnych przewozów pasażerskich w Polsce z aspiracjami ciągłego rozwoju i wzrostu, które odzwierciedla Strategia Grupy Kapitałowej „PKP Intercity” S.A. na lata 2018-2023, z perspektywą do 2035 roku. Strategia jest wynikiem analizy otoczenia biznesowego „PKP Intercity” S.A., uwzględnia szacowny potencjał rynku i zmieniające się uwarunkowania prawne. Największym wyzwaniem stojącym przed Spółką oraz celem nadrzędnym jest przygotowanie organizacyjne do wdrożenia IV pakietu kolejowego (zbiór aktów prawnych UE dot. sektora kolejowego), w szczególności do liberalizacji rynku kolejowych połączeń pasażerskich.

Cel nadrzędny

Przygotowanie organizacyjne PKP Intercity do wdrożenia IV pakietu kolejowego, w szczególności do liberalizacji rynku kolejowych połączeń pasażerskich.

Cele strategiczne

  • Systematyczny wzrost liczby Pasażerów
  • Wzrost satysfakcji Klientów
  • Realizacja Programu Inwestycyjnego „Kolej Dużych Inwestycji”
  • Innowacyjna współpraca na poziomie programów rządowych
  • Wzrost efektywności i rentowności Spółki
  • Wzmocnienie wizerunku Spółki

Ogólnym założeniem strategicznym jest zapewnienie siatki połączeń pomiędzy głównymi i średnimi ośrodkami miejskimi dla działalności komercyjnej oraz efektywna realizacja połączeń dla działalności dotowanej zgodnie z wytycznymi Planu Transportowego oraz z uwzględnieniem inwestycji realizowanych przez zarządcę infrastruktury PKP PLK S.A.

W długoterminowej perspektywie Spółka będzie się rozwijać i wdrażać strategię konkurencyjną, realizowaną poprzez znaczne podniesienie jakości, standardu i dostępności oferty, zapewnienie szerokiej siatki połączeń oraz zwiększenie częstotliwość uruchamianych pociągów, co pozwoli na uzyskanie strategicznej przewagi konkurencyjnej, skutkujące dwukrotnym wzrostem liczby pasażerów i udziału w rynku, przy zachowaniu długoterminowej stabilności finansowej. Rozwijane będą zarówno połączenia krajowe, jak i międzynarodowe.

0