Ogłoszenie 2018-OJS007-012282-pl - dodano 11.01.2018

 SIWZ - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 1 – Formularz oferty - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 1 – Formularz oferty-  dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 6 – Umowa – wzór - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 7 – Opis techniczny części budowalnej - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 8 – Opis techniczny części technologicznej - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 9 – Wymagania, założenia techniczne i wytyczne - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 11 – Przedmiar robót - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 12 – Oświadczenie projektanta o wprowadzonych zmianach do Opisu technicznego części budowalnej/ do Opisu technicznego części technologicznej/ do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - dodano 11.01.2018

Pytania i odpowiedzi

 Odpowiedzi nr 1 - dodano 18.01.2018

 

0