Zwracamy się z prośbą udzielenie informacji cenowej dotyczącej świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych VPN/MPLS rozumianych jako zestawienie łączy backupowych oraz udostępnienie kanałów transmisyjnych w technologii MPLS będących backup’em dla już istniejącej sieci w dwóch wariantach na okres 12 i 24 miesiące.

Termin składania informacji upływa w dniu 7 sierpnia 2020 r. o godzinie 14:00.

Ewentualne pytania prosimy kierować do dnia 31 lipca 2020 r. do godziny 14:00.

Odpowiedź prosimy przesłać na adres: it@intercity.pl

Zapytanie o informacje

Formularz odpowiedzi

0