Nazwa postępowania: „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz oraz utrzymania zieleni we wskazanych lokalizacjach „PKP Intercity” S.A. (znak sprawy: 34/03/PRZ/2019)”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i dostępne jest pod adresem:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/122423/swiadczenie-uslug-sprzatania-i-utrzymania-czystosci-wewnatrz-i-na-zewnatrz-oraz-utrzymania-zieleni-we-wskazanych-lokalizacjach-pkp-intercity-s-a

Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

1)      stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2)      komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux; lub ich nowsze wersje;

3)      zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

4)      włączona obsługa JavaScript;

5)      zainstalowany program AcrobatReader lub inny odczytujący pliki .pdf.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców zainteresowany udziałem w postępowaniu dokonał rejestracji na Platformie Zakupowej. Wykonawcy zarejestrowani na Platformie Zakupowej będą otrzymywali na bieżąco powiadomienia dotyczące przebiegu postępowania.

0