Szanowni Państwo

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na bardzo istoty termin który zbliża się nieuchronnie i nadejdzie 18 października 2018 roku. 

Od tego to dnia obligatoryjnym stanie się wymóg pełnej, obowiązkowej komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych. Wymóg ten dotyczył będzie wszystkich dokumentów, o których mowa w art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (m.in. ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

Z nadejściem powyższego dnia niedopuszczalnym stanie się złożenie ww. dokumentów w formie pisemnej („papierowej").

Mając na uwadze powyższe okoliczności koniecznym staje się wyposażenie osób, składających w toku postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwalifikowany podpis elektroniczny, a także dostosowanie procedur wewnętrznych i odpowiednie przeszkolenie pracowników dla zapewnienia sprawnego i skutecznego składania dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W każdym prowadzonym postępowaniu Zamawiający będzie określał szczegółowe rodzaje, sposób użycia itd., środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem których będzie się odbywać komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą.

Odstępstwo od komunikacji elektronicznej będzie dopuszczalne jedynie wyjątkowo i tylko w zakresie w jakim użycie środków komunikacji elektronicznej jest wyłączone z uwagi na okoliczności wymienione w art. 10c ust 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UWAGA! PEŁNA ELEKTRONIZACJA NIE DOTYCZY POSTĘPOWAŃ OGŁOSZONYCH PRZED 18.10.2018R.

 

0