Wstęp Deklaracji

PKP Intercity zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do intercity.pl, bilet.intercity.pl, przejazdygrupowe.intercity.pl, parlament.intercity.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany rastrowe tekstów, schematów, wykresów bez możliwości ich konwersji na pliki widoczne dla czytników dla osób niepełnosprawnych,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre filmy wideo zamieszczone w serwisie, oraz pliki dźwiękowe mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie bilet.intercity.pl na ekranie graficznej rezerwacji, są wprowadzone niestandardowe skróty:

 • > następny wagon
 • < poprzedni wagon
 • N następne krzesło
 • P poprzednie krzesło
 • SPACJA potwierdzenie wyboru krzesła
 • ␛ ESC powrót do formularza
 • ⎆ ENTER zatwierdzenie wyboru
 • ⭾ TAB następne pole w formularzu

Na pozostałych stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: dostepnosc@intercity.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 703 200 200* *) Opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Numer dostępny jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Usługę świadczy „PKP Intercity” S.A. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby firmy PKP Intercity S.A. jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Lokalizacja i dojazd: Warszawa, Al. Jerozolimskie 142a, dojazd bezpośrednio od ulicy Al. Jerozolimskie przy budynku znajduje się w bliskiej odległości przystanek autobusowy Dworzec Zachodni, oraz dworzec kolejowy Warszawa Zachodnia.

Oznaczenie: Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy obu wejściach.

Parking i miejsca postojowe: Parking zewnętrzny zlokalizowany jest wokół budynku. Na poziomie 0, bez utrudnień dla osób niepełnosprawnych, na terenie zewnętrznym West Station są wydzielone 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Recepcja: Recepcja zlokalizowana jest na parterze w pobliżu wejścia do budynku. Lada recepcji jest obniżona do wysokości 80cm. W budynku dostępna jest również kancelaria i miejsce obsługi Klienta. W budynku brak pętli indukcyjnej.

Trasa wolna od przeszkód: Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Winda: Szerokość kabin dźwigów wynosi około 145 cm, drzwi windy ok 99 cm, windy wyposażono w lustra umieszczone naprzeciwko wejścia do kabiny, na całej powierzchni ściany. Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość połączenia się za pomocą interkomu z ochroną budynku w celu uzyskania informacji.

Toaleta: Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz na 1, 2, 7, 9 i 10 piętrze.

Obsługa niesłyszących: W obiekcie nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Pies asystujący: zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami.

Wi-Fi: Na terenie budynku dostępna jest sieć Wi-Fi

Więcej informacji o siedzibie spółki na stronie internetowej weststation.pl

0